Game Classification

Blazing Tornado Masato Masuda and team (Kenji Kimura, Kazuo Komuro), Human Amusement, 1994