Game Classification

Donkey Gorilla Tsukumo Denki, Tsukumo Denki, 1983