Game Classification

Shadow the Hedgehog Sega Studio USA (Takashi Iizuka (director/lead design) / Kazuyuki Hoshino (art (U.S.A.), Sega (Japan), 2005