Game Classification

Burai: Hachigyoku no Yūshi Densetsu Pandora Box (Japon), Riverhill Soft Inc., 1991