Game Classification

Oshiro Walking Ideas (Shawn Chiao / Rick Hou (U.S.A.), Walking Ideas (U.S.A.), 2005 Play it Now !