Game Classification

Kawa no Nushi Tsuri: Shizenha Yuyu Co., Pack-In-Video Co., 1992