Game Classification

Taiyō no Shinden: Asteka II Nihon Falcom Corp., Nihon Falcom Corp., 1986