Game Classification

Phelios Namco (Japon), Namco (Japon), 1988