Game Classification

Zombie Nation / Abarenbou Tengu KAZe (Sueo Sekizawa / Junichiro Kawazoe) (Japan), Meldac (Japan), 1990