Game Classification

Gokuraku Tengoku: Omemie no Maki Shanbara, Shinjitsu Pro, 1990