Game Classification

Saraba Uchū Senkan Yamato: Ai no Senshitachi BEC Co., Bandai Co. (Japon), 2000