Game Classification

CD Bishōjo Pachinko: Kyūma Yon Shimai Games Express, Games Express, 1994