Game Classification

Mahō no Tenshi Creamy Mami: Futatsu No Sekai Wishbone, Wishbone, 1995